''Είμαι σε μία Αποστολή για τη Μεταμόρφωση

της Σχέσης του Ανθρώπου με την Εργασία και την Υγεία του!''

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

Το Olympian Life Coaching (OLC), η Internet Business Therapy (IBT) και το Σκεψιγράφημα είναι βασικές υπηρεσίες που προσφέρουμε σε επιχειρήσεις και ανώτατα στελέχη.

logo_OlympianLifeCoachingH προσφορά του Olympian Life Coaching στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την εξέλιξη και βελτίωση της απόδοσης των στελεχών, είναι ανεκτίμητη. 

Ο κάθε άνθρωπος έχει μία συγκεκριμένη προσωπική στρατηγική και έναν προσωπικό τρόπο λήψεως αποφάσεων. Εφ’ όσον τον ακολουθεί, όλες οι αποφάσεις του τον οδηγούν στην επιτυχία, την ευτυχία και την ευημερία! 

Το Olympian Life Coaching - OLC προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, μέσα από ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες. Όλες οι συνεργασίες μας προστατεύονται από το απόρρητο και προσφέρονται σύμφωνα με τα σύγχρονα κριτήρια επιστημονικότητας και εγκυρότητας, την Ηθική και τη Δεοντολογία. Κάθε πρόσωπο, ομάδα και οργανισμός είναι για μας μια μοναδική περίπτωση, γι’ αυτό και προσαρμόζουμε την παρέμβασή μας στις ανάγκες και στο εξελικτικό όραμα που διαμορφώνει ο καθένας ξεχωριστά.

Περισσότερες πληροφορίες 

ΙΒΤ  H Internet Business Therapy είναι μία νέα πρωτοποριακή ενεργειακή υπηρεσία η οποία συνδράμει αποτελεσματικά σε πρόσωπα και επιχειρήσεις.

Ο κάθε άνθρωπος, η κάθε επιχείρηση, εργαζόμενοι, προϊόντα και υπηρεσίες, πελάτες, προμηθευτές, κ.λπ. όλα είναι ενέργεια. Το στοιχείο που διαφοροποιεί ανθρώπους και προϊόντα μεταξύ τους είναι η ποιότητα ενέργειας που έχουν χωρίς να φαίνεται, αλλά ακτινοβολείται αδιαλείπτως. Ένα πρόσωπο, ένα προϊόν ή μία υπηρεσία είναι ελκυστική επειδή αυτή είναι η ποιότητα ενέργειας που ακτινοβολείται. Η ενέργεια δεν περιορίζεται αλλά ρέει παντοιοτρόπως και επειδή είμαστε συνδεδεμένοι κυριολεκτικά με ενεργειακούς λώρους διαποτίζει με την ποιότητά της τα πάντα. Η ασύμφωνη ποιότητα ενέργειας ενός ατόμου μπορεί να μεταβιβαστεί στην επιχείρηση, στα προϊόντα και τους πελάτες.

Περισσότερες πληροφορίες

Το ΣΚΕΨΙΓΡΑΦΗΜΑ είναι ένα μοναδικό επιστημονικό εργαλείο για την διάγνωση του διαφορετικού τρόπου σκέψης και συμπεριφοράς των Ελλήνων. Είναι ένα αποδεδειγμένης αξίας μέσο Υπερψυχολογίας που οδηγεί στην αυτογνωσία και συμβάλλει στον αποτελεσματικό σχεδιασμό της προσωπικής πορείας εξέλιξης. Επιτυγχάνεται με ένα ερωτηματολόγιο 40 ερωτήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες